ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatkezelési tájékoztatót, melyben a Nők a Tudományban Egyesület, a SCIndikátor program szervezője tájékoztatja a honlapjára látogatókat, regisztrálókat, az általa szervezett rendezvények résztvevőit  a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, az érintett jogairól. Amennyiben Ön nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót törvényes képviselőjével együtt olvassa el.

Bármilyen kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

hello@scindikator.hu

+36 30 656 1489

Kik vagyunk?

A weboldalunk címe: scindikator.hu

A Nők a tudományban Egyesület (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33., iroda és központi ügyintézés helye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 33.) több évtizede, Magyarországon, főtevékenységeként nonprofit szolgáltatásokat nyújtó, Magyarországon bejegyzett, székhellyel rendelkező civil szervezet.

Általános adatok:

Nők a tudományban Egyesület

 • Székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
 • Iroda és központi ügyintézés helye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 33.
 • Az Egyesület postacíme: 1502 Budapest, 112. Posta Pf. 37.
 • Az Egyesület nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.752/2008/2
 • Az Egyesület adószáma: 18133844-2-43
 • Képviseli: Szigeti Fanni, ügyvezető
 • Adatvédelmi ügyekben kapcsolattartásra jogosult személy:

Kinek az adatai érintettek?

Az adatkezelési tájékoztatónk természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki, azaz minden olyan esetre vonatkozik, amikor Egyesültünk olyan adat birtokába jut, amely természetes személlyel összeköthető, vele azonosítható adatra vonatkozik. Jelen adatkezelési tájékoztató a SCIndikátor programban résztvevők és a SCIndikátor programhoz kapcsolódó eseményen résztvevők adatainak kezelésére terjed ki.

Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény

Az Európai Bizottság 29. számú munkacsoportjának és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) állásfoglalásai

Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?

Egyesületünk az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:

 • jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az adatkezelésnek oka van
 • tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés
 • átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
 • célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezeli az egyesület,
 • adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig gyűjtünk, amely a jogalaphoz szükséges
 • pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga
 • korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a jogalaphoz szükséges ideig őrzünk meg,
 • integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás teljesítéséhez, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

Milyen okból kezelik az adataim?

Több jogalapja (jogszabály által biztosított oka) lehet annak, hogy adatait kezeljük.

1. Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez, az alábbiak szerint:

A honlapon/közösségi oldalon keresztül a honlapra látogató használók (továbbiakban: Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat (név, email cím, egyéb a Látogató által feltöltött vagy megadott adat), pl. pl. Ön információt szeretne tőlünk kapni a SCIndikátor programról.. Az önkéntes adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója, azaz Egyesületünk a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje a megadott adatokat. Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy ahhoz ne férjen hozzá. Kérjük továbbá, hogy csak olyan adatot közöljön velünk, amely szükséges az Önnel való kapcsolattartáshoz. Több adatot sem e-mailen, sem interneten kérjük ne közöljön velünk!

Pályamunkák, e-mail címek

A tudományos rendezvények sajátos céljából és jellegzetességéből adódik, hogy a résztvevők pályamunkákat küldenek be nekünk, amelyek szintén tartalmazhatnak személyes adatokat (pl. név, email cím), vagy olyan egyéb személyes adatokat, amelyek alkalmasak a pályamunkát készítő azonosítására.

A SCIndikátor programhoz kapcsolódó eseményekhez programfüzet készül, amely tartalmazhatja az előadók és résztvevők nevét, tudományos fokozatát, esetlegesen e-mail címét munkahelyét.

A számunkra elküldött, benyújtott anyagokat, pályamunkákat a Nők a Tudományban Egyesület referenciához fűződő jogos érdekből, továbbá nonprofit céljának megvalósítása érdekében fennállása alatt megőrzi.

2. Egyesületünk az Önnel kötött szerződés vagy az Ön megrendelésének teljesítése, vagy ajánlatkérésére történő ajánlat adás miatt kezeli az adatait

Ön szóban (telefonon), vagy írásban (e-mailen, internetes felületen keresztül) szolgáltatás teljesítésére szerződött velünk,  tipikusan: rendezvényeinken, programjainkon, főleg a Scindikator programunkban kíván részt venni. Ahhoz, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudjuk, adatait nyilván kell tartanunk. Kezelt adatai: név, elérhetőség (e-mail, esetleg: telefon, lakcím, munkahely, iskola), számlázási cím. Esetleges további adatok: munkahely adatai, tudományos fokozat, életkor, tanulmányokra vonatkozó adatok.

3. Egyesületünk akkor is kezelheti adatait, ha jogos érdeket tud bizonyítani adatai kezelése vonatkozásában.

Képmás és hangfelvétel

Rendezvényeinken kép- és hangfelvételek történhetnek. Amennyiben ez a felvétel nem tömegfelvétel, azaz egyedi azonosításra alkalmas és így személyes adatot hordoz, ez minden esetben az érintett írásbeli hozzájárulásával történik. Ezen felvételeket Egyesületünk saját nonprofit céljának (nők esélyegyenlőségének növelése a tudományban) népszerűsítése érdekében használja fel az egyesület fennállása alatt. A cél lehetetlenné válásával, az egyesület megszűnésével vagy az érintett kérelmével a felvételek törlésre kerülnek. Az írásbeli hozzájáruláson Ön az alábbiakhoz is hozzájárulását adja számunkra:

A kép- és hangfelvételeket a SCIndikátor program és/vagy a Nők a Tudományban Egyesület céljainak (nők esélyegyenlőségének növelése a tudományban) és programjainak népszerűsítése céljából további hozzájárulás nélkül, térítésmentesen, tér és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban és módon nyilvánossághoz közvetítheti, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon [így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésének (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználhatja az Egyesület fennállása alatt. A cél lehetetlenné válásával, az Egyesület megszűnésével vagy az érintett kérelmével a felvételek törlésre kerülnek.

Kérjük, hogy amennyiben nem járul hozzá fenti felhasználáshoz, úgy ne adja írásbeli hozzájárulását. Amennyiben a későbbiekben írásbeli hozzájárulását vissza kívánja vonni, úgy ezt írásban (emailen vagy postai úton) közölheti Egyesületünkkel, és Egyesületünk mindent megtesz annak érdekében, hogy az Önről készült kép- és hangfelvételek haladéktalanul törlésre kerüljenek, de felhívjuk figyelmét arra, hogy az Egyesület hatókörén kívüli kimentett megjelenésekért nem áll módunkban felelősséget vállalni (pl. honlap vagy közösségi oldal látogatók lementenek képeket).

Hogyan kezeljük adatait?

Egyesületünk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag a Látogató/Résztvevő adatmegadással elérni kívánt céljával kapcsolatban kezeli (tipikusan: a SCIndikátor programon, rendezvényen történő részvétel és Ön számára szolgáltatások nyújtása), és csak a Látogató/Résztvevő igényeinek teljesítése érdekében, a Látogatókkal/Résztvevőkkel való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a Látogató/Résztvevő által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval/Résztvevővel való kommunikáció, a LátogatóRésztvevő által rendelt szolgáltatások teljesítése. 

Az adatokat Egyesületünk szerződései vagy jogszabály előírásai szerint gyűjti, feldolgozza, tárolja és megsemmisíti (törli). 

A Nők a Tudományban Egyesület adatfeldolgozóiról elérhetőségeinken kaphat tájékoztatást. Adatfeldolgozóinkkal (rendszergazda, könyvelő, mobilapplikációnkat működtető társaság, rendezvény szerinti alvállalkozóink pl. nyomda) minden esetben adatfeldolgozási szerződést kötünk, amely szerződésben az adatfeldolgozók kötelezettséget vállalnak a jelen tájékoztató szerinti adatkezelésre.

A Nők a Tudományban Egyesület. az érintett írásbeli kérésére törli (megsemmisíti) azon adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály nem kötelezi, vagy amely adatok szerződéses kötelezettsége teljesítése vagy ennek bizonyítása érdekében már nem szükséges, vagy amely adat törlését az érintett kéri és adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul.

Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papíralapú adatok megsemmisítőben vagy erre jogosítvánnyal rendelkező megsemmisítéssel főtevékenysége szerint szakszerűen foglalkozó vállalkozó, vállalat megbízásával kerül sor.

Az adatokat a Nők a Tudományban Egyesület. elektronikus úton gyűjti és tárolja. A munkavállalókkal és szerződéssel kapcsolatos adatok papír alapon is rendelkezésre állnak.

A papír alapon kezelt személyes adatok a Nők a Tudományban Egyesület székhelyén vagy telephelyén mappákba lefűzve kerülnek tárolásra. Mind a székhelyen, mind a telephelyen csak az arra jogosult munkavállalók kezelik az adatokat, más személy a mappákhoz nem fér és nem férhet hozzá (zárható szekrények és helyiségek).

A munkavállalók tájékoztatást kaptak arról, hogy papíralapon kezelt adatokhoz csak az arra jogosult férhet hozzá, annak hozzáférést köteles megakadályozni (kulcsra ügyelni, illetéktelen harmadik személyt nem lehet nyitott szekrénynél a helyiségben egyedül hagyni).

Az elektronikus úton nyilvántartott adatok az alábbi módon kerülnek tárolásra és védelemre:

Az elektronikus úton nyilvántartott adatok a Nők a Tudományban Egyesület saját szerverein kerülnek tárolásra.

A Nők a Tudományban Egyesület informatikai hálózatának külső védelméről, többszintű tűzfal-rendszer gondoskodik.

Az adatbázisokban tárolt adatok védelmét általában kétszintű hozzáférés-védelem biztosítja. Adatbázis-szinten közvetlenül az adatok csak a rendszergazda részére elérhetők, más személyek, csak az adatbázishoz kapcsolódó alkalmazáson keresztül érhetik el a tárolt adatokat. Ezek az alkalmazások részint elkülönülő saját felhasználó azonosítást használnak.

Az adatok törlését kérelemre az adatok kezelésével foglalkozó munkatárs végzi el, egyéb esetben folyamatosan, de legalább minden évben egy alkalommal a kezelésükre jogosult munkatársak által felülvizsgálatra kerülnek az adatok, és amennyiben megőrzésük már adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból  nem szükséges, úgy az törlésre kerül.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott.

Törlési határidők:

 • hozzájárulás alapján kezelt adatok: haladéktalanul, ahogy az érintett hozzájárulását visszavonta, vagy az adatkezelés jogalapja és/vagy célja megszünt
 • szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok: szerződés teljesítését követő egy éven belül törlésre kerülnek, kivéve azon adatok, amelyeket jogszabályi kötelezettségnél fogva kezelnünk kell (pl. amely után járulékfizetési kötelezettség áll fenn)
 • jogos érdek alapján kezelt adatok: jogos érdek megszűnését követő legkésőbb egy éven belül

Amennyiben bármely adattal kapcsolatban jogvita alakul ki a felek között, úgy jogos érdek alapján a jogvita jogerős lezárásáig kezeli az adatokat Egyesületünk (bizonyíthatósághoz fűződő jogos érdek).

A Nők a Tudományban Egyesület továbbítja-e az adataim?

A Nők a Tudományban Egyesület. adatokat csak az alábbi esetekben továbbít:

 • hatóságnak bevallás teljesítésével kapcsolatban, vagy
 • vele adatfeldolgozási szerződést kötő, a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozója, partnere részére, vagy
 • ha az adattovábbítást az érintett kéri, vagy ahhoz előzetesen hozzájárult, vagy
 • ha erre jogszabály kötelezi.

A Nők a Tudományban Egyesület által tárolt személyes adatait a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozónak továbbítjuk, amennyiben ez az Ön számára végzett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, és csak olyan adatait, amennyi a szolgáltatás végzéséhez szükséges.

A Nők a Tudományban Egyesület felhívja azonban arra a figyelmet, hogy a programfüzet, absztrakkönyv által harmadik személy (másik résztvevő) is hozzáférhet adataihoz (neve, tudományos fokozata, email címe, munkahelye), akiknek a további adatkezeléséért a Nők a Tudományban Egyesület nem tud felelősséget vállalni. Amennyiben ezt nem kívánja, úgy kérjük, hogy külön jelölje meg, hogy nem kívánja a programfüzetben, absztrakkönyvben, résztvevő listában adatai feltüntetését.

Hogyan férhetek hozzá adataimhoz?

A regisztrációra szolgáló rendszerünkben Ön adatai módosítását az Egyesület részére küldött e-mailben kérheti, továbbá kérhet tájékoztatást arról, hogy milyen adatait milyen célból tartjuk nyilván. Módosítási, tájékoztatási kérelmét haladéktalanul (legalább 3 maximum 15 napon belül) teljesítjük.

 

Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük és más jogalap (pl. szerződés teljesítése) nem áll fenn, úgy adatait addig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelésnek már nincsen célja és Ön adatai törléséhez hozzájárult.  Amennyiben adatait szerződés teljesítése okán kezeljük, úgy a szerződés teljesítéséig és a szerződés megszűnését (rendezvény időpontját) követő 5 évig kezeljük, a számviteli beszámolónkat alátámasztó iratokat 8 évig őrizzük meg. Ezt követően az adatokat töröljük.

Amennyiben jogos érdek áll fenn adatai kezelése tekintetében, úgy adatait addig kezeljük, amíg a jogos érdeket bizonyítani tudjuk. A jogos érdek megszűnésétől számított 5. év végéig őrizzük meg adatait.

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Kérjük, hogy csak akkor szóljon hozzá egy témához, ha elfogadja, hogy profilképe és a hozzászólás tartalma is nyilvánossá válik, továbbá, ha tudomásul veszi, hogy a hozzászólás egyéni törlésére nincsen technikai lehetőség.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kérjük, hogy minden felhasználó saját képének feltöltése előtt használja a számítógépe adatvédelmi beállításait, győződjön meg róla, hogy minél kevesebb adattal tölti fel képeit.

Mit kell tudnom a sütikről (Cookies), egyéb naplózásról?

Fentieken kívül honlapjaink és mobilapplikációink használata során böngészője küldhet automatikus információkat, amikor megnyit egy webhelyet, vagy amiket használat közben a mobilalkalmazása küld pl. IP cím, megnyitott weboldalak, tevékenység naplózás. Információt kaphatunk a használt eszközzel kapcsolatban pl: típusát, operációs rendszerét, beállításait, egyedi azonosítókat illetően. Ezen információk a beállításoktól függenek, és e tekintetben javasoljuk, hogy az egyes eszközökhöz tartozó információtechnológiai, beállítási, biztonsági szabályzatot, használati útmutatókat is tanulmányozza át.

A Nők a Tudományban Egyesület a honlapon is tájékoztatja és engedélyezteti a cookie használatot a felhasználóval. A cookie-ból a Nők a Tudományban Egyesület. nem gyűjt adatot, azokat nem kezeli, nem őrzi meg.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Miért kapok hírleveleket, milyen jogaim vannak hírlevéllel kapcsolatban?

A Nők a Tudományban Egyesület hírlevelet, tipikusan rendezvény körlevelet, rendezvényre, programra szóló meghívást csak az érintettek erre vonatkozó (e-mailben, interneten erre a célra bejelölt négyzetben) hozzájárulása alapján küld. A hírlevelek alján tájékoztatja az érintetteket jogaikról: leiratkozás lehetőségéről, helyesbítésről. Leiratkozás esetében hírlevél küldése céljából a Nők a Tudományban Egyesület az érintett adatait törli, azt nem kezeli tovább.

Milyen jogaim vannak a rám vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban?

1. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek jogában áll érthető tájékoztatást kapni arról, hogy milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeli társaságunk. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk szükségünk van arra, hogy azonosítsuk, valóban az Ön részére adjuk ki a tájékoztatást, ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt -email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítünk.

A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítjük, illetve erre választ adunk. Költséget nem számolunk fel.

2. Rendelkezés az adatokkal: helyesbítéshez, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz és törléshez való jog, adathordozhatóság

Az érintett kérésére a Nők a Tudományban Egyesület haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, vagy az érintett kérése szerint kiegészíti azokat.

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Az adatkezelő az adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozás és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga érvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége. A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni kell.

Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük.

Az adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről a Nők a Tudományban Egyesület. – amennyiben nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést – az érintettet értesíti.

3. Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen.

Kijelölt hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

www.naih.hu

+36-1-3911400, ugyfelszolgalat@naih.hu

A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bíróság

Hozzáférhet-e illetéktelen személy adataimhoz?

Amennyiben adatai illetéktelen harmadik személyhez kerültek vagy ennek veszélye fennáll, úgy adatvédelmi incidensről beszélünk.

A Nők a Tudományban Egyesületnél az elmúlt évtizedekben adatvédelmi incidens nem történt. Lehetséges kockázatként felmerülhet:

 • adatokat tartalmazó eszközök (laptop, mobil) elvesztése, ellopása
 • betörés
 • szerver elleni támadás
 • személyes adatok illetéktelen harmadik személy részére történő szándékos vagy gondatlan kiadása, hozzáférhetővé tétele
 • adatfeldolgozóinak gondatlan vagy szándékos magatartása.

A Nők a Tudományban Egyesület fentiek megakadályozása érdekében:

 • csak annak enged hozzáférést a személyes adathoz, akinek munkája ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges, a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítja,
 • szervereit, informatikai biztonsági rendszerét állandóan monitorizálja és az informatikai szolgáltatást nyújtó egyesülettől elvárható biztonsági fokot biztosítja, eszközparkját ennek megfelelően alakítja,
 • munkáltatókat tájékoztatja a szükséges adatvédelmi intézkedésekről,
 • adatfeldolgozóit gondos körültekintéssel választja meg, és velük adatfeldolgozói szerződést köt.

Amennyiben a Nők a Tudományban Egyesület. bármelyik munkatársa észleli, hogy adatvédelmi incidens történt, azt haladéktalanul jelenti a Nők a Tudományban Egyesület ügyvezetőjének, aki azonnal kijelöli azt a személyt, aki 24 órán belül felméri, hogy az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul javaslatot tesz az incidens kezelésére, amelyet az ügyvezetővel közöl. Az ügyvezető dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Nők a Tudományban Egyesület indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege, kapcsolattartó nevét és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2020. március 01. napján lép hatályba. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a GDPR rendelet és felhatalmazása alapján kiadott magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2020. február 21.